ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఆఫర్ ఇచ్చి లాస్ అయిన కంపెనీ |World’s Biggest Disaster In Marketing Promotion

0
26

ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఆఫర్ ఇచ్చి లాస్ అయినా కంపెనీ |World’s Biggest Disaster In Marketing Promotion

Watch here World’s most Biggest Disaster in using Marketing and Advertising Failures Most Baffling, Worst Marketing and Advertising Failures,Disasters in History,greatest marketing disasters, loss 830 cr

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Ancient 5000 Years Old Airplane Found Mysteriously In Afghanistan | అతి పురాతన విమానం దొరికింది”

-~-~~-~~~-~~-~-

Leave a comment