సృష్టి ఆది నుంచి వున్న శ్రీశైల క్షేత్రం గురించిన నిజాలు | Shocking History Behind Srisailam | cc

0
19

సృష్టి ఆది నుంచి వున్న శ్రీశైల క్షేత్రం గురించిన నిజాలు – Shocking History Behind Srisailam Temple – With Subtitles

The Mallikarjuna Jyotirlinga located in Srisailam is one of the 12 Jyotirlinga temples dedicated to Lord Shiva. Earlier, it was called Srigiri. The Bhramarambha Temple is also located in the same complex. It is considered as one of the eighteen Shakti Peethas in India. Bhramarambha is a very ferocious deity. Originally she was worshipped by the Chenchu people. However, during British rule, the temple was taken over by the Pushpagiri peetham forcibly with the help of the British Government ruling the Madras Presidency.

” श्रीशैल शिखर दृष्ट्वा पुनः जन्म न विद्यते । ”
In native script, “శ్రీశైల శిఖర దృష్ట్వా పునః జన్మ న విద్యతే ।”
“śrīśaila śikhara dṛṣṭvā punaḥ janma na vidyate ।”

Meaning “By seeing the śikhara or the peak of Srisailam, (one releases himself from the cycle of birth and death) one is not born again.” The temple town is one of fifty five Shakti Peethas.

It is said that the main temple has a history of 195,85,58,118 years as per hindu dharma and is there since Kruta Yuga and so on. In our video we have covered many unknown facts about this sacred temple.

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Top 10 Terrifying Facts About North Korea || నార్త్ కొరియాలో ప్రజల పరిస్ధితి ఇంత దారుణమా || With CC”

-~-~~-~~~-~~-~-

Leave a comment