70 ఏళ్ళు నుండి ఆహరం,నీరు తీసుకోకుండా ఉన్న ప్రహ్లాద్ జానీ |Alive Since 70 Years Without Food,Water

0
21

watch 70 ఇయర్స్ నుండి ఆహరం, నీరు తీసుకోకుండా ఉన్న ప్రహ్లాద్ జానీ | Alive Scince 70 Years Withot Food And Water

Born Chunriwala Mataji, Jani grew up in Charada village in Mehsana district.According to Jani, he left his home in Rajasthan at the age of seven, and went to live in the jungle.
At the age of 11, Jani underwent a religious experience and became a follower of the Hindu goddess Amba. From that time, he chose to dress as a female devotee of Amba, wearing a red sari-like garment, jewellery and crimson flowers in his shoulder-length hair.Jani is commonly known as Mataji (“[a manifestation of] The Great Mother”). Jani believes that the goddess provides him a liquid sustenance or water which drops down through a hole in his palate, allowing him to live without food or drink.

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Top 10 Unusual And Weird Restaurants Around The World || ప్రపంచలో 10 అసహ్యకరమైన హోటళ్ళు || With CC”

-~-~~-~~~-~~-~-

Leave a comment